ร.พ.นพรัตนราชธานี ประกาศความร่วมมือนำ True 5G มาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ER New Normal

True 5G World of Health & Wellness และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประกาศความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านสัญญาณ True 5G มาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินในความปกติใหม่ หรือ ER New Normal เพื่อเป็นต้นแบบ และนำไปปรับใช้ในหน่วยงานแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลอื่น ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมการแพทย์ต่อไป

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมการแพทย์ที่ได้กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน ER New Normal ที่มีส่วนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความแออัดในโรงพยาบาล แยกผู้ป่วยที่ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และช่วยให้แพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นหลักในการผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ที่มีปริมาณมากทั้งชาวไทย, ชาวต่างชาติ และครอบคลุมเขตโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง

โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 กลุ่มทรูฯ ได้ส่งมอบนวัตกรรม หรือ Use Case ที่ใช้ผ่านสัญญาณ True 5G ให้แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้แก่

– True 5G MedTech Ambulance : อุปกรณ์รถพยาบาลฉุกเฉินอัจฉริยะ ที่ช่วยติดตาม และสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลกับภายในรถฉุกเฉินได้โดยไม่มีความหน่วง ทำให้แพทย์ที่อยู่ภายในรถสารมารถสื่อสารกับแพทย์ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลเพื่อจัดเตรียมความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และทันท่วงที
– AR Professional Consult Powered by True 5G : ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะเพื่อการสื่อสารเสมือนจริง สำหรับใช้ในการสื่อสารระยะไกลระหว่างแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหารือในกรณีที่ต้องความคิดเห็นหรือคำวินิจฉัยเพิ่มเติม ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ในทันที โดยแพทย์เฉพาะทางจะเห็นภาพในมุมมองเดียวกันจากแว่นที่แพทย์ฉุกเฉินใส่ ทำให้สามารถให้ความเห็นได้อย่างแม่นยำมาก และช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
– True 5G Temi Connect & CareBot : หุ่นยนต์สื่อสารอัจฉริยะ ที่นอกจากจะใช้ในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง ยังสามารถช่วยส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์, เอกสาร, หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยสามารถบังคับได้จากระยะไกล

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมต่อยอด VHealth Application เพื่อพัฒนาเป็นคลีนิกออนไลน์ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ภายใต้ชื่อ “Nopparat Teleclinic” สำหรับคัดกรอง ให้คำปรึกษา และวินิจฉัยโรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทามาโรงพยาบาล โดยตรวจคัดกรองคนไข้ผ่านคำถามต่าง ๆ เพื่อเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนที่จะเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล และสามารถทำนัดกับแพทย์ได้ทันทีตามอาการที่ได้ระบุ กรณีที่จำเป็นต้องเข้ามาพบแพทย์ต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้สามารถใช้งานและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที กลุ่มทรูฯ จึงได้ทำการขยายสัญญาณ 5G โดยรอบโรงพยาบาล และติดตั้งรถ Cell On Wheel เพื่อขยายสัญญาณในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นด้วย True 5G World of Health & Wellness เทคโนโลยีผ่าน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะ ในด้านสุขภาพและสาธารณสุข ที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัย และสุขอนามัยของคนไทยให้แข็งแรง เพราะเทคโนโลยี 5G เป็นไปได้มากกว่าแค่ความเร็วแรง แต่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ER :

ER New Normal (ที่กรมการแพทย์ได้แถลงผ่าน Live ของ สบค. วันที่ 23 พฤษภาคม 2563) : เป้าหมายคือ เพื่อลดการแออัด ลดการรอคอย เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้สามารถทำได้โดย
– การคัดกรอง : จากความรุนแรงของอาการ และ ประวัติความเสี่ยงจากกิจกรรมที่ทำ
– การป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงญาติหรือผู้มารับบริการ
– การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยในส่วนต่าง ๆ

ER นำเทคโนโลยีมาช่วยด้านใดบ้าง
– รับผู้ป่วยมาจากบ้าน
– Screening : คัดกรองผู้ป่วยที่ต้องมาโรงพยาบาล หรือบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล
– Follow-up หรือส่งต่อไป Service อื่น ๆ :
– Tele-Medicine : วินิจฉัยโรคออนไลน์ ส่งยาไปให้ที่บ้าน เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Use Case :

VHealth
– เป็น Application ที่เป็น platform ในการ pre-screen สามารถ customize เป็น App ของรพ.ได้
– เป็นระบบเพื่อช่วย Screen คนไข้ผ่านแชทบอท โดยตอบคำถามสำหรับใช้ประเมินความเสี่ยง ตาม Criteria ที่ทางรพ. หรือ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
– หากต้องมีการ Follow Up เจ้าหน้าที่จะใช้ระบบ Backoffice (Dispatcher) เพื่อพูดคุย VDO Call กับคนไข้ พร้อมนัดตรวจ Telemed กับคนไข้ได้ก่อนมาโรงพยาบาล
– ออกเป็น ticket ทำเป็นใบนัดให้คนไข้ตอนมาตรวจเพิ่มที่รพ.ได้

– True 5G MedTech Ambulance
– ระบบติดตามรถพยาบาลแบบ Real Time (GPS Tracking)
– สื่อสารระหว่างการขนย้ายผู้ป่วย ทั้งภาพและเสียงอย่างชัดเจน
– สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในรถ เพื่อส่งข้อมูลต่าง ๆ ได้

– True 5G Vcare ScanTech
– แพทย์สามารถสื่อสาร สอบถาม ซักประวัติผ่าน VDO Call
– สามารถใช้สื่อสารกับผู้ป่วยในได้แบบ Two Way Communication ผ่านการสแกน QR Code
– ผู้ป่วยสามารถร้องขอบริการอื่น ๆ ได้ โดยส่งคำสั่งไปยังผู้ให้บริการโดยตรง ไม่ต้องรบกวนพยาบาล เช่น สั่งอาหาร, ขอผ้าห่ม, เรียกเก็บขยะ, ทำความสะอาดห้อง เป็นต้น (ซึ่งสามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้จัดหมวดหมู่หรือระบุตรงกับความต้องการได้)
– ลดการสัมผัส ลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
– มีแบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการด้านต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ จัดทำเป็น Dashboard เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงพยาบาลนำมาปรับปรุงบริการต่อ
– รองรับการใช้งานหลายภาษา

– True 5G Smart AR ConsultingTech
– ระบบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม จากผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ ผ่านทางแว่น AR เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน นำมาดัดแปลงใช้ในกรณีให้คำปรึกษาทางไกลได้ผ่านหน้าจอ โดยหมอสามารถให้ปรึกษากันและเห็นหน้าจอเสมือนอยู่ในที่เดียวกันได้
– โดยหมอที่เป็นคนให้คำปรึกษาเปิดเพียง web brower เชื่อมต่อไปยังปลายทาง หมอสามารถเห็นหน้าจอได้เหมือนหมอที่อยู่ปลายทาง เห็นหน้าจอพร้อมกันแบบ realtime ทำให้สามารถให้คำปรึกษา หรือ ช่วยเหลือโดยการทำเครื่องหมายที่หน้าจอได้ด้วย

– True 5G Temi Connect & CareBot
– ผู้ช่วยสามารถช่วยเหลือแพทย์ในการเยี่ยมคนไข้ที่เตียงได้เลย เพียงเชื่อมต่อมือถือกับหุ่นยนต์ คุณหมอก็สามารถบังคับหุ่นได้จากระยะไกล
– สามารถปรับเพิ่มถาดด้านหลังเพื่อส่งยา หรือ เวชภัณฑ์ไปยังห้องผู้ป่วยได้ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และ ลดการใช้ทรัพยากรชุด PPE โดยไม่จำเป็น
– หมอสามารถพูดคุยกับคนไข้ได้ realtime ถึงเตียงคนไข้

The post ร.พ.นพรัตนราชธานี ประกาศความร่วมมือนำ True 5G มาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ER New Normal appeared first on Macthai.com.